Seminarieserie om effektmätning och -rapportering för ideella organisationer

Under seminarieserien ska deltagarna få kunskap om verktyg och metoder för att mäta, utvärdera och rapportera om organisationens effekter. Metodråden anpassas till ändamålen och utgår från ett arbetssätt som ska vara möjligt att tillämpa även i mindre resursstarka organisationer. Vid seminarieseriens slut ska deltagarna ha arbetat fram en konkret plan för sin organisations fortsatta arbete med effektmätning och rapportering av effekter.

Alla typer av ideella organisationer kan medverka. Metoden passar för effektrapportering enligt FRII:s krav, men passar för alla organisationer som vill redovisa för medlemmar, allmänhet eller finansiärer vad de åstadkommer för resultat/effekter. Deltagarna bör ha god kännedom om sin organisations verksamhet och målgrupper.


Workshop 1.  Vad vill er organisation åstadkomma och hur ser vägen dit ut?
Fokus ligger på er organisations övergripande mål/vilja/ändamål eller vad ni valt att kalla det i er organisation och på hur ni arbetar för att nå till era mål. Vi utgår från den förändring ni vill åstadkomma hos målgruppen och i omvärlden. Utifrån den bygger vi en förändriongsteori. Hur ser vägen ut från det vi gör/vill göra till den effekt vi vill uppnå? Vad är det mer som påverkar vilken effekt vi åstadkommer?

 • En strukturerad förändringsteori: från input och aktivitet till prestation, resultat och effekt
 • Att förstå sina antaganden
 • Att förstå väsentliga omvärldsfaktorer
 • Anledningar att mäta och hur det påverkar organisationens val

Resultat från workshop 1: Varje organisation har en skiss på sin förändringsteori inklusive sina antaganden.


Workshop 2.  Hur kan er organisation mäta och följa insatsen?
Under denna workshop utvecklas förmågan att mer exakt mäta och därmed beskriva vad organisationen åstadkommit/vill åstadkomma (effekt/impact) samt tidshoristonten för det. Med utgångspunkt i förändringsteorin utvecklar ni mått och mål på olika nivåer, både avseende förändringar i omvärlden och organisationens egna prestationer.

 • Scope/avgränsning - vilken del ska vi rapportera om?
 • Vilka data behövs - finns den? I så fall var?
 • Vad kan vi (enkelt) mäta på vägen?
 • Att acceptera att allt inte kan fångas

Resultat från workshop 2: Definierade mått/indikatorer för att mäta förändring enligt förändringsteori. Beskrivning av de mått ni skulle vilja använda, men idag inte har data för.


Workshop 3.  Hur vill er organisation berätta?
Sista steget handlar om effektrapportering. Vad ska vår berättelse innehålla? I vilka kanaler ska vi berätta? Vilka data för vilken period ger en rättvisande och positivt laddad bild av de resultat organisationen bidragit till?

 • Vem skriver vi för - intressentanalys
 • Eventuella externa krav från finansiärer, regelverk etc.
 • Hur stor del av en effekt/förändring kan vi trovärdigt ta på oss?
 • Urval av data att presentera
 • Vilka berättelser ger djup och färg åt data
 • Kanaler och frekvens

Resultat från workshop 3: Struktur för en anpassad effektrapport för den egna organisationen. Beskrivning av modell för att värdera den egna organisationens bidrag till förändring. Beskrivning av vilka berättelser som ska komplettera data för varje organisation. Plan för ert fortsatta arbete.


Seminarieledare:

Johan Sverker, PwC. Johan är rådgivare med inriktning mot civilsamhällets organisationer, där han främst arbetar med lednings- och styrningsfrågor. Till dessa hör frågan om att mäta, utvärdera och rapportera om ideella effekter. Johan var anlitad som processledare och expert när FRII utvecklade sin kvalitetskod. Han har också stöttat flera organisationer med effektutvärderingar. Johan har tidigare arbetat som chef inom såväl civilsamhället som privat näringsliv. Han är ekonom från Örebro universitet.

Annica Johansson, Reach for Change. Annica är effektmätningschef på Reach for Change sedan 2014. Hon leder arbetet med att mäta, utvärdera och rapportera Reach for Changes effekt på 150+ sociala entreprenörer i 15 länder samt kapacitetsbygga dessa sociala entreprenörer i att mäta sin effekt på barn och unga. Annica är en flitigt anlitad föreläsare, bland annat på EVPA:s årliga utbildning i effektmätning. Annica har en bakgrund inom näringslivet som managementkonsult och är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Datum och tid Seminarieserien löper över tre tillfällen. 
  Fredagen den 15 mars 2019, kl. 13.00-16.30
  Torsdagen den 28 mars 2019, kl. 13.00-16.30
  Tisdagen den 16 april 2019, kl. 13.00-16.30
   
Upplägg Inte alltför stor grupp ca 15-20 deltagare för att ge tid för interaktion mellan deltagare. Inför varje tillfälle ges deltagarna
  uppgifter att lösa med den egna organisationen som utgångspunkt. För att få ut mest nytta av seminarieserien bör deltagarna kunna avsätta 4-6 timmar per vecka utöver medverkan på seminarierna.
   
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
   
Pris per deltagare 4500 kr + moms
   
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 8 mars 2019
Din anmälan är bindande från den 9 mars 2019, från detta datum ska även kursavgiften betalas. Skulle du inte kunna delta, kan du överlåta platsen till en kollega.
   
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson eller ring 010-212 57 84.
Om du har några frågor om seminariets innehåll maila Johan Sverker eller ring 010-213 39 17.